Kontakt

Abteilungsleiterin:
Eliane Stalder v/o Moana
Nora Römer v/o Joy
Nadja Stocker v/o Ginny
al.pfadidwb@gmail.com

Stufenleiter Pfadistufe:
Oliver Stalder v/o Allegro
pfadis.dwb@gmail.com

Stufenleiterin Wolfstufe:
Celine Dill v/o Kiwi
woelfe.dwb@gmail.com

Stufenleiter Biberstufe:
Nora Römer v/o Joy
biber.dwb@gmail.com